Udvikling af klimavenligt landbrug på Svanholm at Svanholm Gods

BAGGRUND:

Svanholm er blandt pionererne indenfor økologi i Danmark, og har ført en brav kamp for at få økologiske varer på supermarkedernes hylder og ud i de danske husholdninger. I dag er økologi et velkendt og relativt udbredt koncept, som både producenter og forbrugere har taget til sig -men kampen stopper ikke her. Svanholm har en vision om at udvikle landbruget yderligere mod en mere klimavenlig jordbrug ved at ”forbedre den jord, vi dyrker og lever på” (årsplan 2019).

Svanholm Gods består af 420 ha land der består af landbrugsmarker, afgræsningsenge, mose, skovareal same beboelse der huser Danmarks største kollektiv. Svanholm har kvæg til mælkeproduktion og der dyrkes græs og majs som foder. Der holdes får og høns, og der dyrkes en bred vifte af frugt og grønt. En stor del af produktionen bruges internt på godset i Svanholms køkken, som vigtigt led i kollektivets selvforsyning.

PROBLEMSTILLING:

For at styrke og underbygge visionen om klimavenligt landbrug er der brug for hjælp og viden fra forskere og studerende. Der er et stærkt ønske om at styrke biodiversitet, næringsstofbalance og jordens frugtbarhed ved brug af kompost, grøngødning, efterafgrøder, tilførsel af mikroorganismer samt indførelse af insekthoteller og blomsterstriber. Det ønskes desuden at reducere dieselforbrug og kørsel, både af praktiske og forureningsmæssige grunde. Disse problematikker findes ikke kun på Svanholm, men er gældende for store dele af det danske landbrug, hvorfor løsninger og optimeringer er ønskværdigt også fra et bredere samfundsmæssigt perspektiv.

Der udføres allerede en række tiltag på området, men der er både vilje og behov for at gøre endnu mere. I den forbindelse er der brug for ny viden, praktiske løsninger og målinger der kan dokumentere tiltagene. Svanholm vil meget gerne samarbejde med forskere og studerende, der kunne være interesseret i udvikle det økologiske landbrug. Et samarbejde med Svanholm involverer et unikt indblik i et spændende fællesskab og et landbrug i rivende udvikling og transition. Der er muligheder for vejledning, besøg og feltarbejde på stedet, så teoretiske overvejelser kan kombineres med praktiske erfaringer. Der er også rig mulighed for at studerende selv præger projektet i den retning der er spændende og giver mening for dem. Vi er åbne for dialog!

FORSLAG TIL KONKRETE PROJEKTER:

 • Litteraturstudie af metoder og tilgange til landbruget med fokus på fx kompostering, næringsstofbalance, Grønt Regnskab, udfasning af kørsel eller andet. Indsamling af erfaringer og forskningsresultater.
 • Design af kompostsystem: Der findes gode næringsstoffer i grøntaffald og der er store mængde at hente i Svanholms storkøkken og grøntafdeling, der kunne recirkuleres til gavn for jord og dyrkning.  Udnyttelsen af ressourcen kræver dog et effektivt system der sikrer sortering og kompostering, så sygdomme ikke spredes på markerne. Der findes flere metoder, men hvad kunne være optimalt for Svanholm? Projektet indebærer mulighed for at skabe et konkret pilotprojekt til test på Svanholm!
 • Strategi for reduceret kørsel og dieselforbrug; Brugen af traktorer og maskiner har en række fordele, men medfører også en række praktiske og samfundsmæssige ulemper såsom forurening, klimapåvirkning, udgifter til brændstof, samt hjulspor, mudder og jordkomprimering. Hvor og hvornår kan maskiner og traktorer spille en mindre rolle, og hvordan opnås forbedringer på området? Kan produktionen designes så dyrkning og høst optimeres i forhold til kørsel?
 • Undersøgelse af jordens næringsstofsammensætning; Styrkelse af jordens frugtbarhed kræver målinger af de forskellige næringsstoffer for at afdække potentialet ved tiltag og ændringer over tid. Næringsstofmålinger kunne også bruges til sammenligning med andre typer landbrug og som baseline studie til fremtidige målinger.
 • Undersøgelse af mykorrhiza og/eller biodiversitet: Kan vi med bestemte dyrkningsmæssige tiltag styrke biodiversitet eller stimulere mykorrhiza til at hjælpe med fosfor-forsyning? Kan man se forskelle på marker med intensiv dyrkning vs. holistisk afgræsning eller pløjning vs. pløjefri dyrkning?
 • Grønt regnskab; Svanholm vil gerne lave et Grønt Regnskab der inddrager en række miljømæssige og økologiske faktorer udover at fokusere på økonomiske resultater isoleret set. Målet er at kunne lave årligt tilbagevendende målinger der dokumenterer resultaterne af tiltag ud fra et mere holistisk perspektiv, og afslører yderligere indsatsområder. Hvilke metoder findes til udarbejdelse af Grønt Regnskab, hvilke parametre bør indgå, og hvordan kan man opgøre disse? Kan man lave en input-output model, der illustrerer hvor meget der tilføres, recirkuleres og føres ud fra Svanholms arealer og kollektiv?

KONTAKT:

Ved interesse eller for mere information, kontakt endelig:

Andreas Kamp: andreas@svanholm.dk, eller

Laila Sigrid: laisigros@hotmail.com. Tlf: 25338860.

ENGLISH VERSION:

BACKGROUND:

Svanholm is one of the pioneers in organic agriculture in Denmark, and has been fighting to get organic goods on the shelves of supermarkets and out into the Danish households. Today, organic agriculture is a well-known and relatively widespread concept that both manufacturers and consumers have adopted - but the fight does not stop here. Svanholm has a vision to further develop agriculture towards a more climate-friendly agriculture by “improving the land we cultivate and live on” (Annual Plan 2019).

The Svanholm Estate covers 420 hectares of land consisting of agricultural fields, grazing meadows, bogs, forest land and is home for Denmark's largest collective family living. Svanholm has dairy cattle and grass and corn are grown as fodder. Sheep and chicken are also a part of the system and a wide variety of fruits and vegetables are grown. Much of the production is consumed internally, transported directly to Svanholm's kitchen, which is an important part of the collective's self-sufficiency.

PROBLEM:

To strengthen and support the vision of climate-friendly organic agriculture, knowledge and effort from researchers and students are needed. At Svanholm there is a strong desire to strengthen biodiversity, nutrient balance and soil fertility through the use of compost, green manure, catch crops, inputs of microorganisms, and the introduction of insect hotels and flower strips. It is also desirable to reduce diesel consumption and driving, both for practical and pollution reasons. These problems are not only found in Svanholm, but apply to large parts of Danish agriculture, which is why solutions and optimisation are desirable from a broader societal perspective as well.

A number of actions are already being carried out in this area, however we need to do even more. In this context, new knowledge, practical solutions and measurements are needed to document the initiatives. 

Svanholm would like to collaborate with researchers and students who might be interested in developing organic agriculture. A collaboration with Svanholm involves a unique insight into an exciting community and organic agriculture in rapid development and transition. There are opportunities for guidance, visits and fieldwork on site so that theoretical considerations can be combined with practical experience. There is also ample opportunity for students to propose projects in the direction that is exciting and makes sense to them. We are open to dialogue!

PROPOSED CONCRETE PROJECTS:

 • Literature study

of methods and approaches to agriculture with focus on eg. composting, nutrient balance, Green Accounting, phasing out of driving or other. Collection of experiences and research results.

 • Design of composting system:

There are good nutrients in green waste and there is a large amount to collect in Svanholm's large kitchen and vegetable department, which could be recycled for the benefit of soil and cultivation. However, utilisation of the resource requires an efficient system that ensures sorting and composting so that diseases do not spread in the fields. There are several methods available, but which could be optimal for Svanholm? The project involves the opportunity to create a concrete pilot project for testing at Svanholm!

 • Strategy for reduced driving and diesel consumption: 

The use of tractors and machines has a number of advantages, but also brings with it a number of practical and societal disadvantages such as pollution, climate impact, fuel costs, as well as wheel tracks, mud and soil compaction. Where and when can machines and tractors play a minor role and how can improvements be achieved in this area? Can production be designed so that cultivation and harvesting are optimised in relation to driving?

 • Investigation of soil nutrient composition: 

Strengthening soil fertility requires measurements of the various nutrients to uncover the potential of actions and changes over time. Nutrient measurements could also be used for comparison with other types of agriculture and as a baseline study for future measurements.

 • Investigation of mycorrhizae and / or biodiversity:

Can we, with specific cultivation measures, strengthen biodiversity or stimulate mycorrhizae to help with phosphorus supply? Can you see differences in fields with intensive cultivation vs. holistic grazing or tilling vs. no-till cultivation?

 • Green accounting:

 Svanholm would like to make a Green Account that incorporates a number of environmental and ecological factors in addition to focusing on financial results. The goal is to be able to make yearly recurring measurements that document the results of actions from a more holistic perspective and reveal further areas of action. What methods exist for preparing Green Accounting, which parameters should be included and how can these be calculated? Can you create an input-output model that illustrates how much is fed, recycled and carried out from Svanholm's areas?

CONTACT:

If interested or in need of more information, please contact:

Andreas Kamp: andreas@svanholm.dk, or

Laila Sigrid: laisigros@hotmail.com. Tel: 25338860.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.