Specialeprojekt vedr. evaluering af omorganisering baseret på medarbejderinddragelse at Glostrup Jobcenter

Posted 1 month ago

Oplæg til evaluering af proces for ny organisering af Glostrup Jobcenter

Kort indflyvning

Glostrup Jobcenter har i 2018 gennemgået en omstrukturering af organisationen, hvor fem enheder er blevet reduceret til fire.

Årsagen til omstruktureringen gik på to ben: Det første var at vise rettidig omhu ift. at sikre Jobcenterets økonomi fremadrettet, da vi bl.a. står foran en forenkling af loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, med dertilhørende forventede besparelser. Derudover var der en funktionsleder, der opsagde sin stilling, og det blev anledningen til at effektuere omstruktureringen i 2018.

Ledelsen i Jobcenteret besluttede, at medarbejderne skulle inddrages mest muligt i processen med at tegne den ny organisation. Det har konkret givet sig udtryk i, at der på personalemøder er gennemført en række inddragende processer, hvor medarbejderne har drøftet og kommet med forslag til alt fra et værdisæt for omorganiseringen, til hvilke faggrupper der bør sidde sammen for at skabe den mest effektive opgaveløsning for borgerne.

Desuden har Jobcenterets MED-udvalg (udvalg der skal sikre samarbejde på alle niveauer (medbestemmelse og medindflydelse for medarbejderne)) været en aktiv medspiller i forløbet, da der blev nedsat en arbejdsgruppe under MED, der deltog på ledermøderne for at sikre medarbejdernes perspektiver helt ned i planlægningsfasen.

Tidsforbrug under processen:

Processen med at omorganisere Glostrup Jobcenter har varet hele 2018. Det første halve år blev der løbende afholdt inddragende processer for at tegne den ny organisation, og i efteråret har der været fokus på teamdannelse.

Oplæg til samarbejde

Vi ønsker at indlede et samarbejde med jer om at udarbejde en evaluering af selve processen i forbindelse med omstruktureringen. Det er endnu for tidligt at evaluere på selve den nye organisation, men det er interessant at undersøge, hvordan medarbejderne har oplevet den proces, hvor de er blevet inddraget i langt højere grad end tidligere, og har været med til at tegne stregerne for den ny organisation.

Vores formål med samarbejdet er således at bede jer undersøge, hvordan effekten af processen vurderes blandt såvel medarbejdere som ledere, eller sagt på en anden måde – står effekten mål med indsatsen? Der er brugt rigtigt mange mandetimer i processen, blandt andet med mål om at reducere usikkerhed og utryghed i forhold til den kommende omstrukturering – men lykkedes det? Eller gav den inddragende proces blot anledning til andre bekymringer og usikkerheder? Og blev bekymringerne forstærket af det tidsmæssigt langstrakte forløb?

Hvis I har brug for yderligere oplysninger, så skriv gerne til jobcenterchef Nicolaj Drøschler på nicolaj.droschler@glostrup.dk

Apply now
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on AU Job- og Projektbank can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.