Institutleder til Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet at Aalborg Universitet

Stillingsbeskrivelse

Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet er kendetegnet ved stor faglig bredde og diversitet. Det er et institut med forskning på et højt internationalt niveau, med store såvel som små uddannelser samt stærke samarbejdsrelationer i forhold til det omgivende samfund.

Forskning og undervisning på Institut for Kommunikation og Psykologi skaber viden om kommunikation og psykologi med mennesket som omdrejningspunkt. Forskningens fokus er på forholdet mellem mennesker, organisationer, samfund, medier, teknologier og viden. Formålet er at forbedre menneskets muligheder for at deltage i samfundslivet ved at tilrettelægge processer, designe produkter samt fortolke og forandre menneskers livspraksisser.

Instituttets kerneforskningsområder ligger indenfor kommunikation, kultur, samfund, psykologi, sundhed, terapi, musik, æstetik, interaktion, oplevelse, design, kreativitet, læring, udvikling, teknologi, videnskab, filosofi. Instituttets uddannelser er placeret under studienævnene Kommunikation og Digitale Medier, Kunst og Teknologi, Musik, Musikterapi og Psykologi. Instituttet arbejder med en forskningsbaseret tilgang til innovation; dvs. med nye praksisser og produkter baseret på forskning, der er møntet på løsninger for det omkringliggende samfund.

Kommunikation og Psykologi har i dag ca. 2.300 studerende ved instituttets uddannelser og ca. 225 ansatte på instituttets adresser i Aalborg og i Københavns Sydhavn. De to afdelinger udgør tilsammen en dynamisk organisation, som er kendetegnet ved medarbejdernes høje engagement i både den konkrete opgaveløsning og i den fortsatte udvikling af instituttets arbejds- og studiemiljø, hvor høj faglighed står i centrum.

Stillingen

Instituttet har gennem flere år arbejdet på at skabe en sammenhængende ledelsesstruktur med tilhørende delegation af kompetence på de faglige, personalemæssige, økonomiske og administrative områder. Der er opbygget en decentral struktur, hvor der udøves ledelse meget tæt på den enkelte medarbejder i instituttets vidensgrupper og administrative områder, og dette sikrer institutlederen mulighed for at arbejde strategisk med instituttets udvikling. Der er tale om et veldrevet institut med engagerede medarbejdere og ledere. En central opgave er skabe udvikling og sætte retning efter en periode med generelle budgetmæssige tilpasninger på Aalborg Universitet.

Som institutleder har du det overordnede ansvar for instituttets kerneaktiviteter inden for forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Du har ansvaret for den faglige, personalemæssige og administrative ledelse af instituttet, herunder for planlægning og fordeling af arbejdsopgaver, sikring af kvalitet og sammenhæng i instituttets forskning og undervisning, samt løbende ressourcemæssige prioritering mellem forskning, uddannelse og vidensamarbejde. Ledelsesopgaven varetages under inddragelse af medarbejdere og studerende, gennem aktiv deltagelse i ledelsesgrupperne på det humanistiske fakultet, samt gennem bidrag til ledelsen af det samlede universitet via deltagelse i udvalg og styregrupper. Ledelse af de to enheder i Aalborg og København fordrer tilstedeværelse i nødvendigt omfang på begge lokationer, men med hovedarbejdssted i Aalborg.

Institutlederen refererer til Dekanen for det Humanistiske Fakultet, og indgår i fakultetsledelsen på humaniora. Ledelse og styring af eget institut sker bl.a. igennem institutledelsen, som består af tre viceinstitutledere og en administrativ leder. Se endvidere AAU´s notat om god institutledelse her

Din profil

Du skal som institutleder først og fremmest være en dygtig leder. På det faglige område har du visioner og et godt blik for en moderne version af humaniora. Du er fremadskuende, netværks- og udviklingsorienteret.

Du skal motiveres af ledelse og skal i lederrollen være i stand til både at lægge en hensigtsmæssig ramme for udviklingen af eget institut, og også indgå konstruktivt i ledelsen af fakultetet og universitetet som helhed.

Som institutleder skal du være en anerkendt forsker inden for et at instituttets faglige områder og desuden have erfaring med og indsigt i ledelse af videnskabelige medarbejdere. Endvidere lægger vi vægt på:

Faglige kvalifikationer og erfaringer

 • Erfaring med undervisnings- og forskningsledelse samt med ledelse af ledere
 • Evne til og erfaring med at motivere og sparre med mange forskellige fag- og personalegrupper
 • Kendskab til instituttets faglige kerneområder og grundlæggende viden om universitetsverdenen
 • Tæft og interesse for økonomi og ressourceplanlægning
 • Erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Et velfungerende nationalt og internationalt netværk
 • Erfaring med vidensamarbejde og med at skaffe ekstern finansiering til forskningsaktiviteter
 • Erfaring med arbejdsmiljøledelse og ledelsesmæssige processer i samarbejde med samarbejdsudvalg og institutråd ell.lign.
 • Beherskelse af dansk/skandinavisk og engelsk på forhandlingsniveau

Personlige egenskaber

 • Interesse og blik for talentudvikling og for at skabe stærke faglige miljøer i et godt og trygt arbejdsmiljø
 • Evne til at tænke og arbejde forsknings- og uddannelsesstrategisk
 • Evne til at ”se” og påskønne medarbejderne og lyst til at være synlig for alle
 • Evne til at lede gennem ledere og skabe sammenhængskraft i en verden med selvledende mennesker
 • Evne til at kommunikere med omverdenen og skabe den gode fortælling om mål, identitet og muligheder
 • En vedholdende, robust natur og en høj arbejdskapacitet

Remember to mention that you found this on AU Job- og Projektbank